Copyright 2024 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
justice

                          

                            กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

if Arrow Dotted Left 1063889 01พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

if Arrow Dotted Left 1063889 01ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

if Arrow Dotted Left 1063889 01ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนตำบล พ.ศ. 2547

if Arrow Dotted Left 1063889 01ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548

if Arrow Dotted Left 1063889 01ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. 2547

if Arrow Dotted Left 1063889 01ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2540

if Arrow Dotted Left 1063889 01ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภาตำบล พ.ศ. 2538

if Arrow Dotted Left 1063889 01ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้สภาตำบลยังได้รับจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2543

if Arrow Dotted Left 1063889 01ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. 2543

if Arrow Dotted Left 1063889 01ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบล สมาชิกสภาตำบล เลขานุการสภาตำบล พ.ศ. 2538

if Arrow Dotted Left 1063889 01ระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของสภาตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543

if Arrow Dotted Left 1063889 01ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาตำบล พ.ศ. 2538

 

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2547-2548

 

หนังสือสั่งการ ข้อหารือเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804/ ว 670 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/3508 ลงวันที่ 30 เมษายน 2547 เรื่อง หารือกรณีการยื่นญัตติให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/4605 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547 เรื่อง หารือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้างปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6910 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 เรื่อง หารือการแต่งตั้งเลขานุการคณะผู้บริหารและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 9456 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2547 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1277 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547 เรื่อง หารือคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ พนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ ว 3621 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/10282 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง หารือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างครั้งแรก

9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.5/ ว 3792 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ปัญหาการมอบอำนาจ “ เจ้าท่า” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/10517 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

11. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/10518 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

12. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/10835 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง หารือระเบียบการปฏิบัติว่าด้วยการสงเคราะห์ศพราษฎรผู้ยากไร้หรือไร้ญาติ

13. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1325 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง หารือคุณสมบัติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

14. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1336 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

15. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/ ว 737 ลงวันที่ 18 เมษายน 2548 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ

16. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/3121 ลงวันที่ 22 เมษายน 2548 เรื่อง หารือกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว

17. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ ว 1196 ลงวันที่ 25 เมษายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

18. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1188 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2548 เรื่อง หารือคุณสมบัติเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

19. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ ว 322 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

20. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ ว 323 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง

21. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 1024 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2547 เรื่อง การเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.

22. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว 416 ลงวันที่ 1 เมษายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย “ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน”

23. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว 4607 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547 เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน

24. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/4693 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2547 เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้ายรัฐวิสาหกิจ

25. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1956 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ ว 795 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการคำนวณเงินสะสมร้อยละ 10 ของเงินสะสมประจำปีงบประมาณ

27. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2234 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

28. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/5860 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 เรื่อง ขอหารือการประเมินภาษีป้าย

29. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว 1071 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 เรื่อง ขอหารือการฟ้องเรียกค่าภาษีค้างชำระและเงินเพิ่ม

30. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 2534 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2548 ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

31. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

32. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

33. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ ว 1131 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2547 เรื่อง การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และคนพิการ หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือวารสารและหนังสือ สำหรับห้องสมุดประชาชนตำบล

34. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2744 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามคำร้องขอของตนเอง

35. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 2768 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2547 เรื่อง ขอหารือกรณีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากตู้โทรศัพท์สาธารณะ

36. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/7011 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2547 เรื่อง หารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก

37. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547 เรื่อง การป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

38. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ ว 3109 ลงวันที่ 14 กันยายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินรายได้ประเภทภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2547

39. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3137 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

40. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/9251 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2547 เรื่อง หารือการคืนเงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน

41. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3360 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

42. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

43. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/10114 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง การเช่าที่ดินพร้อมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะถาวร

44. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 4065 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก

45. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ ว 11615 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์แผ่นดินไหว

46. วิทยุสื่อสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 241 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

47. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 353 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้ายไตรวิชั่น

48. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/1074 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง หารือการจัดเก็บภาษีป้ายสำหรับสถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

49. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ ว 468 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางและวิธีการขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

50. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 487 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อกำจัดโรคเรื้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

51. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 65 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

52 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 690 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548 เรื่อง ซักซ้อมการจัดซื้อและจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

53. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ ว 2158 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)

54. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ ว 934 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 254754. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ ว 934 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การจัดทำความตกลงกับต่างประเทศของจังหวัดและท้องถิ่น เรื่อง การจัดทำความตกลงกับต่างประเทศของจังหวัดและท้องถิ่น

55. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ ว 1203 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2547 เรื่อง แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

56. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ ว 3325 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เรื่อง การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม Roadmap การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 4 พ. ศ. 2548

57. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท 0810.2/ ว 9737 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2547 เรื่อง การเฝ้าระวังการลักลอบค้ายาเสพติด

58. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ ว 1755 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ร่วมกวาดล้างยาเสพติด ครั้งที่ 2

59. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ ว 4041 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2547 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

60. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ ว 2062 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547 เรื่อง การกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการจำแนกสถานะหมู่บ้าน/ ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด จังหวัด กรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2548

61. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ ว 220 ลงวันที่ 21 มกราคม 2548 261 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2549–2551) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

62. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/667 ลงวันที่ 26 มกราคม 2548 264 เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2540

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

63. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0812/ ว 508 ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546

64. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0812/ว 708 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

65. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0812/ว 904 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

66. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0814/6157 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การสอบทานการควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

 

สำนักพัฒนารูปแบบและโครงสร้าง

67. หนังสือกรมส่งเสริมการปกคองท้องถิ่น ที่ มท 0890.2/ว 788 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรรีจัดตั้งและยุบรวมสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล

68. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.2/6970 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2547 เรื่อง การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี

69. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ ว 3156 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

70. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/8868 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อดำเนินภารกิจถ่ายโอน ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ. ศ. 2547 ( ฉบับที่ 2)

 

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

71. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ ว 811 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2547 เรื่อง กำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าจัดการน้ำเสียตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย

 

สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

72. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 1105 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547 เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

73. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

74. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0892.4/ ว 544 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2548 เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( การจัดตั้งศูนย์ บริการร่วม)

 

พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/กฎกระทรวง/คณะกรรมการกฤษฎีกา/ศาลรัฐธรรมนูญ/หนังสือสำนักนายกรัญมนตรี

75. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 7) พ. ศ. 2548

76. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย เงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ. ศ. 2547

77. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย เงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2548

78. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ. ศ. 2547

79. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ารเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2547

80. ระเบียบว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปรวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2547

81. กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ. ศ. 2548

82. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 485/2547 เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับตู้โทรศัพท์สาธารณะ

83. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 18/2548 เรื่อง การมีส่วนได้เสียของนายกเทศมนตรีตำบลหนองแสง

84. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0105/2519 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2547 เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฎหมายจัดตั้ง

f t g m

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู