Copyright 2023 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
แบบแสดงรายการ ปริาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู 26 กรกฎาคม 2566
เชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลศรีชมภู ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กรกฎาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลศรีชมภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลศรีชม ภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กรกฎาคม 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านแสงอรุณ สายบ้านแม่แอม ผุยเดช - บ้านพ่อถวิล หันจรูญ 28 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านคำไผ่ สายวัดคำไผ่ ถึง หนองแวง 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายที่ 3 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายที่ 2 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายที่ 1 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านชมภูพร ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายบ้านนายเสนี ชาปู่ ถึงบ้านนางมะปราง ธรรมวงค์ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านชมภูพร ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายบ้านนางสุคำ ลินโภคา ถึงบ้านนายชัยวิชิต นาแก 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านชมภูพร ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 21 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 21 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 21 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 21 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุง/ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 20 ตุลาคม 2565
f t g m

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/y25n3r 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู