Copyright 2024 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ขุดเจาะบ่อบาดาล) หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม 19 สิงหาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ย้ายระบบประปา) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม 19 สิงหาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.ศพด.บ้านคำไผ่-ถ้ำจันทร์ หมู่ที่ ๓ บ้านคำไผ่ 23 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม (สายถนน คสล.เดิม-ที่ดินนายเพ็ง สุวรรณโคตร) 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม (สายไปโนนภูดิน) 13 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ (สายที่ 3) (สายหน้าบ้านนายสิงหา พรหมวงษ์ ) 30 มิถุนายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ (สายที่ 2) (สายหน้าบ้านนางอุไร ศรีอาด-ทางระบายน้ำ) 30 มิถุนายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม (สายบะป่าไร่) 23 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม(สายที่ 2) (สายศาลาประชาคม-บ้านนายสมัย รูปคม) 19 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม (สายที่ 1) (สายบ้านนายสหวั่น ดวงไช-ที่ดินนางสุหลา มงคลแสน) 19 มิถุนายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม (สายบะป่าไร่) 17 มิถุนายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา (สายข้างโรงเรียน) 10 มิถุนายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 บ้านกลาง (สายข้างวัดบ้านกลาง) 10 มิถุนายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านชมภูพร (สายที่ 2) (สายทางไปสามหนอง) 25 พฤษภาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านชมภูพร (สายที่ 1) (สายทางไปวัดดานทรงธรรม) 25 พฤษภาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม (สายที่ 2) (สายทางลงลำห้วยคลองเค็ม) 13 พฤษภาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม สายที่ 1 (สายข้างบ้านนางทองอินทร์ จันทะพร) 13 พฤษภาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ (สายทางไปบ้านโนนประเสริฐ) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 28 เมษายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาขุดลอกหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิส้ย จังหวัดบึงกาฬ 28 เมษายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 3 บ้านคำไผ่ (สายบ้านนายอลงกต จุมพล-บ้านนางหนูพิด อั้นนอก) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 21 เมษายน 2563
f t g m

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู