Copyright 2024 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศ ราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 20 เมษายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 20 เมษายน 2563
ประกาศ ราคากลางโครงการประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 16 เมษายน 2563
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 16 เมษายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ (สายบ้านนายประนอม ขาวหยวก-บ้านนางน้อย แก้วโท) 08 เมษายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ (สายทางลงห้วยตับเต่า) 07 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ (สายทางลงบ้านนายชัย บุตรนนท์ - ลงทางสาธารณะ) 24 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านกลาง (สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ลงทุ่งนา) 24 มีนาคม 2563
ประกาศ จ้างออกแบบอาคาร 3 ชั้น เอนกประสงค์ 23 มีนาคม 2563
ราคากลาง จ้างออกแบบอาคารเอนกประสงค์ 23 มีนาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านโนนประเสริฐ (สายที่ 2) (สายบ้านนางยุพิน ศิริศาสตร์-ที่ดินนายสง่า สำนักนนท์)) 19 มีนาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านโนนประเสริฐ (สายที่ 1) (สายที่ดินนายประทิน มาลาอินทร์-ถนน คสล.เดิม) 19 มีนาคม 2563
ประกาศก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ บ้านแสงอรุณ สายข้างบ้านนายโสพันดี วิเศษคำใส (สายที่ ๒) 13 มีนาคม 2563
ประกาศก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ บ้านแสงอรุณ สายหนองม่วง (สายที่ ๑) 13 มีนาคม 2563
ประกาศ ราคากลางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมุ่ที่ 16 บ้านหนองขาม (สา่ยบ้านนายแสวง ศรีวรษา) 13 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกกลางสามัคคี (สายที่ ๒) สายบ้านนายจันทร์ บุญปัน 12 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกกลางสามัคคี (สายที่ ๑) สายบ้านนายหวัน รัตนเนตร 12 มีนาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี (สายทางลงห้วยโป่ง) 03 มีนาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม (สายทางลงห้วยหม่องตอนกลาง) 03 มีนาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู (สายบ้านสามแยกศรีชมภู-บ้านโพธิ์) 03 มีนาคม 2563
f t g m

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู