Copyright 2023 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู (สายบ้านสามแยกศรีชมภู-บ้านโพธิ์) 03 มีนาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาขาม (สายที่ ๒) (สายถนนลาดยาง-บ้านนายสาคร ศรีรัต) 24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ (สายหน้าวัดมหาวัน) 24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน 19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม (สายที่ 3) สายรางระบายน้ำเดิม-บ้านนายเขมรัฐ สนธิหา) 19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม (สายที่ 2) สา่ยบ้านนายจ่อย รูปคม-บ้านนางก่าน ปลัดศรี) 19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม (สายที่ 1)(สายบ้านนางวาสนา สำเนานนท์-บ้านนางน้อย ศรีสัมฤทธิ์) 12 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ สายที่ 3 (สายข้างวัดบ้านโพธิ์) 03 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ (สายที่ 2) สายข้างบ้านนางแพร เมืองแสง) 03 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ สายที่ 1 (สายบ้านนางชมชื่น ดวงวิเศษ-บ้านนายไชยา พรมขัน) 03 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านคำไผ่ (สายที่ 2) สายบ้านนายวัน ขามโป๊ะ-บ้านนางทองมาก พิมพาด) 27 มกราคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านคำไผ่ (สายที่ 1) สายบ้านนายสำเนียง หล้าพรม-บ้านนายสังวาล สมบัติฤดี) 27 มกราคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา(สายบ้านนายอรพันธ์ บุญหาญ-บ้านายหลอด ศรีกุลฮาด) 20 มกราคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง (สายบ้านนางจันทร์เพ็ญ มิตรนา-ทางเข้าสวนยาง) 20 มกราคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ (สายศาลาประชาคม-บ้านนางหนู จันดาแสง) 14 มกราคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม (สายข้างโรงเรียนบ้านนาขาม) 13 มกราคม 2563
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์) 02 มกราคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู สายที่ 3 ช่วงที่ 2 (สายข้างโรงเรียนสาขาบ้านสามแยกศรีชมภู) 24 ธันวาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู สายที่ 3 ช่วงที่ 1 (สายข้างโรงเรียนสาขาบ้านสามแยกศรีชมภู) 24 ธันวาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู สายที่ 1 (สายข้างโรงเรียนศรีชมภูวิทยา) 24 ธันวาคม 2562
f t g m

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/y25n3r 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู