Copyright 2023 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านโนนประเสริฐ (สายทางลงฝายน้ำล้น) 27 กันยายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู 25 กันยายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบประปา อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู 25 กันยายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 19 กันยายน 2562
ประากาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม (สายถนนลาดยาง-ที่ดินนายบุญมี ตะเสนา) 17 กันยายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านกลาง (สายทางไปลำห้วยอีไฮตอนล่าง) 16 กันยายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม (สายตลาดบ้านนาขาม) 16 กันยายน 2562
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12 กันยายน 2562
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ อบต.ศรีชมภู 11 กันยายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 3 บ้านคำไผ่ (สายทางลงศาลาประชาคม) 10 กันยายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู (สายทางไปวัดดานม้าแล่น) 09 กันยายน 2562
ประกาศ ราคากลางติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปา อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู 09 กันยายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา (สายประปาหมู่บ้าน-ที่ดินนายสมศรี รัตนะ) 05 กันยายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง 02 กันยายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาและระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 7 28 สิงหาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 28 สิงหาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมนต์) หมู่ที่ 5 บ้านโนนประเสริฐ 13 สิงหาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 1,3,10,13 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 06 สิงหาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านโนนประเสริฐ (สายข้างโรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ) 18 กรกฎาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 โนนงาม(สายหน้าวัดอรัญญารุกขาราม) 08 กรกฎาคม 2562
f t g m

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/y25n3r 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู