Copyright 2023 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศ ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สาย ศพด. บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 7 24 พฤศจิกายน 2559
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไผ่ หมู่ที่ 3 18 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ ราคากลางก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 3 14 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 14 - หมู่ 8 10 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิศ (แบบพับได้) 10 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติประกวดราคาซื้อรถน้ำดับเพลิง 10 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างราง คสล.บ้านนาขาม หมู่ที่ 1 08 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง E002 08 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างลาน คสล. หลังสำนักงาน อบต.ศรีชมภู 03 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หลังสำนักงาน อบต.ศรีชมภู 03 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ ราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ E002/60 03 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ ราคากลางประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิศ (แบบพับได้) E001/60 03 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา 01 พฤศจิกายน 2559
f t g m

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/y25n3r 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู