Copyright 2023 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม (จุดที่ 2) 13 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม (จุดที่ 1) 13 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา 13 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้าน หนองขาม 06 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ 06 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวอยู หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 17 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม (ช่วงที่ 2) 09 เมษายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม (ช่วงที่ 1) 09 เมษายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านชมภูพร 09 เมษายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู 19 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านคำไผ่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเชิญชวนจ้างควบคุมงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ศพด. ขนาด 51-80 (ตอกเสาเข็ม) ศพด.บ้านโพธิ์ อบต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ศพด ขนาด 51-80 คน(ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์ ศพด บ้านโพธิ์ 25 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารที่ทำการ อบต.ศรีชมภู 11 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม 11 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ 1 บ้านนาขาม 11 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู 11 มกราคม 2564
f t g m

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/y25n3r 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู