Copyright 2023 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมูที่ 10 บ้านนาขาม 04 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา 04 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 1 บ้านนาขาม 03 ธันวาคม 2563
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม 21 ตุลาคม 2563
ประกาศ ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู 21 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 20 ตุลาคม 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมุที่ 15 บ้านโนนงาม 16 ตุลาคม 2563
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง 07 ตุลาคม 2563
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง (2) 07 ตุลาคม 2563
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง 07 ตุลาคม 2563
ประกาศ โครงการรื้อถอนอาคารที่ทำการ อบต.(หลังเก่า) 02 ตุลาคม 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาขาม (สายทางไปสมสนุก) 25 กันยายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ (สายบ้านหนองแวงประชาสรรค์-บ้านโนนประเสริฐ) 25 กันยายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมารื้อถอนระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านชมภูพร 22 กันยายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมารื้อถอนระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 22 กันยายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านโนนประเสริฐ (สายทางไปฝายน้ำล้น) 22 กันยายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไผ่-ถ้ำจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านคำไผ่ 17 กันยายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านคำไผ่ (สายบ้านคำไผ่-บ้านหนองแวงประชาสรรค์) 16 กันยายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู (สายทางไปวัดดานม้าแล่น) 15 กันยายน 2563
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ 14 เชื่อม หมู่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 10 กันยายน 2563
f t g m

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/y25n3r 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู