Copyright 2024 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง ปีงบ 2567 ครั้งที่ 2 07 พฤษภาคม 2567
มอบเงินสงเคราะห์ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู 2567 01 พฤษภาคม 2567
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูพ.ศ.2567 30 เมษายน 2567
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567(ประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 4-2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566) 18 เมษายน 2567
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567(ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1-2567 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567) 18 เมษายน 2567
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 07 มีนาคม 2567
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานอบต.ศรีชมภู พ.ศ.2567 07 มีนาคม 2567
การตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ประจำปีงบประมาณ 2566 26 กุมภาพันธ์ 2567
คู่มือการปฎิบัติงานสารบรรณ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 16 กุมภาพันธ์ 2567
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 16 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 16 มกราคม 2567
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 มกราคม 2567
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 13 ธันวาคม 2566
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 04 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 21 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 16 พฤศจิกายน 2566
รายงานสรุปผลโครงการช่วยเหลือประชาชน อบต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 15 พฤศจิกายน 2566
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 01 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณพ.ศ2568และรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพเบี้ยความพิการปีงบประมาณพ.ศ.2567 17 ตุลาคม 2566
f t g m

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู