Copyright 2023 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ของพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน 18 กันยายน 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับกา 21 สิงหาคม 2566
ประกาศ ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 สิงหาคม 2566
ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 05 สิงหาคม 2566
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู 05 สิงหาคม 2566
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 27 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 19 กรกฎาคม 2566
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู 07 กรกฎาคม 2566
ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 04 กรกฎาคม 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 30 มิถุนายน 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 มิถุนายน 2566
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 15 พฤษภาคม 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 02 พฤษภาคม 2566
ประกาศ รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 07 เมษายน 2566
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10 มีนาคม 2566
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2565 06 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 20 ธันวาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 13 ธันวาคม 2565
รายงานสรุปการร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปี 2565 12 ธันวาคม 2565
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2565 07 ธันวาคม 2565
f t g m

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/y25n3r 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู