Copyright 2023 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน


ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566

 

 

001 002
003 004
005 006
007 008
009 010
011 012
013 014
015 016

 

 

f t g m

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/y25n3r 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู