Copyright 2024 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 10 มกราคม 2565
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวภายในตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 07 มกราคม 2565
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 07 มกราคม 2565
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่4/2564 ครั้งที่1 06 มกราคม 2565
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ครั้งแรก 29 ธันวาคม 2564
เรียกประชุมสภาครั้งแรก ลงวันที่ 22 ธ.ค. 64 24 ธันวาคม 2564
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 01 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 28 ตุลาคม 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ 04 ตุลาคม 2564
ข้อมูลผู้สูงอายุตำบลศรีชมภูปีงบประมาณพ.ศ.2565 04 ตุลาคม 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่1 01 ตุลาคม 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่2 20 สิงหาคม 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่1 13 สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2564 13 กรกฎาคม 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่1 02 กรกฎาคม 2564
เลื่อนการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 28 พฤษภาคม 2564
เเจ้งซ่อมไฟฟ้า 14 พฤษภาคม 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2564 ครั้งที่1 09 เมษายน 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 ครั้งที่1 08 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งนักเรียนให้มารับเงินช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส 05 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส 03 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูล 05 มกราคม 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 ธันวาคม 2563
ประกาศ การให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาศประจำปีงบประมาณ 2564 13 พฤศจิกายน 2563
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 02 ตุลาคม 2563
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 26 สิงหาคม 2563
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 14 สิงหาคม 2563
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 23 กรกฎาคม 2563
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 12 มิถุนายน 2563
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 09 เมษายน 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)ครั้งที่ 3 27 สิงหาคม 2561
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) 11 มิถุนายน 2561
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 11 รายการ 04 พฤษภาคม 2561
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 รายการ 04 พฤษภาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 18 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 24 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 24 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 24 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่ รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่ รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค (แบบพับได้) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่ รายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่ รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านคำไผ่ 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่ รายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่ รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางสามัคคี 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมราคา และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 39 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 18 กันยายน 2560
f t g m

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู