Copyright 2024 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 16 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 16 มกราคม 2567
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 มกราคม 2567
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที 4/2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 13 ธันวาคม 2566
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที 4/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธันวาคม 2566 06 ธันวาคม 2566
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4-2566 06 ธันวาคม 2566
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 04 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 21 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 16 พฤศจิกายน 2566
รายงานสรุปผลโครงการช่วยเหลือประชาชน อบต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 15 พฤศจิกายน 2566
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 01 พฤศจิกายน 2566
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 26 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณพ.ศ2568และรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพเบี้ยความพิการปีงบประมาณพ.ศ.2567 17 ตุลาคม 2566
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 10 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์สิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนของอบต.ศรีชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 03 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ของพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน 18 กันยายน 2566
เข้าร่วมกิจกรรมนำขยะของเสียอันตรายส่งไปกำจัด 29 สิงหาคม 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับกา 21 สิงหาคม 2566
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที 3/2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2566 17 สิงหาคม 2566
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2566 หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ 11 สิงหาคม 2566
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 08 สิงหาคม 2566
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที 3/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 07 สิงหาคม 2566
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3-2566 07 สิงหาคม 2566
ประกาศ ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 สิงหาคม 2566
ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 05 สิงหาคม 2566
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู 05 สิงหาคม 2566
แบบรายงานจำนวนผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่น 01 สิงหาคม 2566
คำขอมีบัตรประจำตัว อถล 01 สิงหาคม 2566
แนวทางการการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัคร 01 สิงหาคม 2566
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 27 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 19 กรกฎาคม 2566
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู 07 กรกฎาคม 2566
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 06 กรกฎาคม 2566
ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 04 กรกฎาคม 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 30 มิถุนายน 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 มิถุนายน 2566
ระเบียบธนาคารขยะ อบต.ศรีชมภู 20 มิถุนายน 2566
ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 06 มิถุนายน 2566
กลุ่มเด็กและเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์ 06 มิถุนายน 2566
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ 02 มิถุนายน 2566
กิจกรรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 30 พฤษภาคม 2566
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที 2/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 22 พฤษภาคม 2566
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2-2566 22 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 15 พฤษภาคม 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 02 พฤษภาคม 2566
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 เมษายน 2566 11 เมษายน 2566
ประกาศ รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 07 เมษายน 2566
แผ่นพับคลอดก่อนกำหนด 22 มีนาคม 2566
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10 มีนาคม 2566
f t g m

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู