Copyright 2023 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
รณรงค์ ป้องกัน ต่อต้านปัญหายาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทุกวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี 24 มิถุนายน 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2564 08 มิถุนายน 2565
กิจกรรมสนับสนุนหรือบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม 08 มิถุนายน 2565
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร การทำพรมเช็ดเท้าและเปลด้วยเศษผ้า 27 พฤษภาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 23 พฤษภาคม 2565
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2565 18 พฤษภาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 23 กุมภาพันธ์ 2565
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2565 21 กุมภาพันธ์ 2565
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 10 มกราคม 2565
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวภายในตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 07 มกราคม 2565
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 07 มกราคม 2565
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่4/2564 ครั้งที่1 06 มกราคม 2565
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ครั้งแรก 29 ธันวาคม 2564
เรียกประชุมสภาครั้งแรก ลงวันที่ 22 ธ.ค. 64 24 ธันวาคม 2564
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 01 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 28 ตุลาคม 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ 04 ตุลาคม 2564
ข้อมูลผู้สูงอายุตำบลศรีชมภูปีงบประมาณพ.ศ.2565 04 ตุลาคม 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่1 01 ตุลาคม 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่2 20 สิงหาคม 2564
f t g m

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/y25n3r 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู