Copyright 2023 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่1 13 สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2564 13 กรกฎาคม 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่1 02 กรกฎาคม 2564
เลื่อนการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 28 พฤษภาคม 2564
เเจ้งซ่อมไฟฟ้า 14 พฤษภาคม 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2564 ครั้งที่1 09 เมษายน 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 ครั้งที่1 08 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งนักเรียนให้มารับเงินช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส 05 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส 03 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูล 05 มกราคม 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 ธันวาคม 2563
ประกาศ การให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาศประจำปีงบประมาณ 2564 13 พฤศจิกายน 2563
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 02 ตุลาคม 2563
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 26 สิงหาคม 2563
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 14 สิงหาคม 2563
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 23 กรกฎาคม 2563
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 12 มิถุนายน 2563
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 09 เมษายน 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
f t g m

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/y25n3r 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู