Copyright 2023 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)ครั้งที่ 3 27 สิงหาคม 2561
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) 11 มิถุนายน 2561
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 11 รายการ 04 พฤษภาคม 2561
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 รายการ 04 พฤษภาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 18 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 24 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 24 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 24 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่ รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่ รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค (แบบพับได้) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่ รายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่ รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านคำไผ่ 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่ รายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่ รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางสามัคคี 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมราคา และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 39 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 18 กันยายน 2560
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ 25 กรกฎาคม 2560
ขอเรียนเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2560 02 มิถุนายน 2560
f t g m

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/y25n3r 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู