Copyright 2024 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
รายงานข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 07 ธันวาคม 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ยกเลิก 18 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 10 พฤศจิกายน 2565
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ 07 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 20 ตุลาคม 2565
สถิติการใช้สนามกีฬาตำบลศรีชมภู ปีพ.ศ.2565 03 ตุลาคม 2565
ข้อมูลรายชื่อผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลศรีชมภู 03 ตุลาคม 2565
กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพและลดภาวะโลกร้อนตำบลศรีชมภู ประจำปี 2565 19 กันยายน 2565
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ 05 กันยายน 2565
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร การทำขนมดอกจอก 26 สิงหาคม 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 26 สิงหาคม 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 24 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 23 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 17 สิงหาคม 2565
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2565 11 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 11 สิงหาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง โทษของ บุหรี่ 10 สิงหาคม 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 05 สิงหาคม 2565
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 25 กรกฎาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 30 มิถุนายน 2565
รณรงค์ ป้องกัน ต่อต้านปัญหายาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทุกวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี 24 มิถุนายน 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2564 08 มิถุนายน 2565
กิจกรรมสนับสนุนหรือบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม 08 มิถุนายน 2565
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร การทำพรมเช็ดเท้าและเปลด้วยเศษผ้า 27 พฤษภาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 23 พฤษภาคม 2565
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2565 18 พฤษภาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 23 กุมภาพันธ์ 2565
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2565 21 กุมภาพันธ์ 2565
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 10 มกราคม 2565
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวภายในตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 07 มกราคม 2565
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 07 มกราคม 2565
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่4/2564 ครั้งที่1 06 มกราคม 2565
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ครั้งแรก 29 ธันวาคม 2564
เรียกประชุมสภาครั้งแรก ลงวันที่ 22 ธ.ค. 64 24 ธันวาคม 2564
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 01 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 28 ตุลาคม 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ 04 ตุลาคม 2564
ข้อมูลผู้สูงอายุตำบลศรีชมภูปีงบประมาณพ.ศ.2565 04 ตุลาคม 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่1 01 ตุลาคม 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่2 20 สิงหาคม 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่1 13 สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2564 13 กรกฎาคม 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่1 02 กรกฎาคม 2564
เลื่อนการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 28 พฤษภาคม 2564
เเจ้งซ่อมไฟฟ้า 14 พฤษภาคม 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2564 ครั้งที่1 09 เมษายน 2564
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 ครั้งที่1 08 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งนักเรียนให้มารับเงินช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส 05 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส 03 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูล 05 มกราคม 2564
f t g m

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู