Copyright 2024 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การจดจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
การขอต่ออายุใบนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อน
การขอใบอนุญาตประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอรับการสงเคาาะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตร 22
การแจ้งถมดิน
การแจ้งขุดดิน
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
การลงทะเบียนยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการขออนุญาตใบประกอบกิจการน้ำมัน
f t g m

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู