Copyright 2023 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง
แผนอัตรากำลัง ปรับปรุงครั้งที่ 5
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2564)
คำสั่งมอบอำนวจให้หัวหน้าสำนักปลัดปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หน.สป ผอ.กอง
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติงาน
คำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู 2564
ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2565
เเผนป้องกันการทุจริต 62-65
เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2563
บันทึกผลคะแนน ITA 2563
แผนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.ศรีชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน 2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.ศรีชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
แผนอัตรากำลัง 3ปี ( พ.ศ 2564 - 2566 ) ปรับปรุงครั้งที่ 1
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
f t g m

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/y25n3r 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู