Copyright 2023 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
หลักเกณฑ์การการพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
12.รายงานผลการดำเนินงาน 62
13.คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
20.รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ปี 2562 อบต.ศรีชมภู
25.นโยบายการริหารทรัพยากรบุคคลอบต.ศรีชมภู
26.เเผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
29.แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
35.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูประชุม
36.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
40.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2563
f t g m

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/y25n3r 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู