Copyright 2024 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง
36.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
40.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2563
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดรายเดือน
12.รายงานผลการดำเนินงาน 62
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนการดำเนินงาน 62
f t g m

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู